Elromlott az autója?
Szervizt keres?
Segítünk választani!

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató


A PUBA szervizközvetítő rendszer tulajdonosa és üzemeltetője a PUBA MEDIA Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Liget utca 31., cégjegyzékszám: 20-09-074809, adószám: 10832099-2-20) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) a következő tájékoztatóban foglaltaknak veti alá magát.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.)

 • 20. § (1) bekezdése alapján az érintettel (jelen esetben a felhasználó és a szerviz, a továbbiakban együttesen: felhasználók) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
 • a (2) bekezdés alapján az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
 • a (4) bekezdés alapján, ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.puba.hu/oldal/adatkezelesi-tajekoztato/

A weboldal adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-88872/2015.

A weboldal hírlevél-küldés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-88873/2015.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

 

Értelmező fogalmak

Az Info tv. 3. §-a szerint.

 

Az adatkezelés elvei és az adatkezelés jogalapja:

Az Info tv. 4-6. §-ai szerint.

 

Funkcionális adatkezelés

1. Az Info tv. 20. § (4) bekezdése alapján a weboldal funkcionális működésére vonatkozó információk:

a) az adatgyűjtés ténye: a felhasználók legfontosabb adatainak kezelése, amely a szolgáltatásközvetítés lebonyolításához szükséges: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám, adószám, székhely, telephely, e-mail cím, telefonszám, foglalások statisztikája, megjegyzések a szerviz/ügyfél számára.

b) az érintettek köre: a regisztrált felhasználók.

c) az adatgyűjtés célja: a szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, regisztráció, időpont foglalás továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a felhasználók személyes adatait.

d) az adatkezelés időtartama: A regisztráció törlését követő 15. napot követő nap. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mert a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. (A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot /ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is/, legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.)

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak betartásával.

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségei: a weboldalon a regisztráció során megadott valamennyi adat módosítható, továbbá a (nem szerviz) felhasználóknak lehetősége van a regisztráció törlésére is. A szerviz felhasználók a személyes adatok törlését, vagy módosítását email ([javascript protected email address]) útján tudják kezdeményezni.

2. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

 

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink

Az Eker tv. 13/A. §-a szerint.

  

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az Info tv. 20. § (1) bekezdése alapján a weboldal cookie adatkezelésére vonatkozó információk:

a) az adatgyűjtés ténye: az adatgyűjtés a weboldal (nem regisztrált) látogatóinak, valamint a felhasználók egyedi azonosítószámára, dátumokra, időpontokra irányul.

b) az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

c) az adatgyűjtés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése, mérése.

d) az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a weblap látogatásának befejezéséig tart.

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások/Előzmények menüjében.

2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

3. A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/

4. A weboldal látogatóinak aktivitását a Szolgáltató az Inspectlet cookie-k segítségével elemzi. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. Ezt a hozzáférést és a személyes információk felhasználhatóságát az Inspectlet szabályzata határozza meg. Az Inspectlet adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://www.inspectlet.com/legal

 

Hírlevél, direkt marketing tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 6. §-a értelmében a felhasználónak előzetesen és kifejezetten hozzá kell járulnia ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím) megkeresse.

2. A felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli a hírlevél-nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a hírlevelekről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva, vagy a weboldalra belépve az Adatmódosítás oldalon: http://www.puba.hu/profil

4. Szolgáltató különbséget tesz az oldalra történő regisztráció, mint adatkezelés és hírlevélre történő feliratkozás, mint egy másik adatkezelés között, így az ezekre történő hozzájárulás külön checkbox-on keresztül történik.

5. Az Info tv. 20. § (1) bekezdése alapján a weboldal hírlevelekkel kapcsolatos cookie adatkezelésére vonatkozó információk:

a) az adatgyűjtés ténye: név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont.

b) az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

c) az adatgyűjtés célja: reklámot tartalmazó elektronikus levél küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

d) az adatkezelés időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetés: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről az üzenetben lévő linkre kattintva, vagy a weboldalra belépve az Adatmódosítás oldalon: http://www.puba.hu/profil

2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, és a Grtv. 6. § (5) bekezdése.

 

Adattovábbítás foglalás esetén

1. Az Info tv. 20. § (1) bekezdése alapján a weboldal adattovábbítási tevékenységére vonatkozó információk foglalás esetén:

a) az adatgyűjtés ténye: név, e-mail cím, felhasználónév, gépjármű adatai, választott szerviz, telefonszám, időpont, egyéb megjegyzések.

b) az érintettek köre: A szolgáltatást igénybevevő valamennyi érintett.

c) az adatgyűjtés célja: Az időpont foglalás biztosítása, a weboldal szolgáltatásának biztosítása.

d) az adatkezelés időtartama: Az időpont-foglalás után érintett azonnal kérheti az adatok törlését.

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a foglalás során megjelölt szervizek kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. A konkrét szerviz neve és elérhetősége a foglalási folyamatban látható, mobil szolgáltatásoknál a foglalásról történő visszajelző e-mailben a szerviz telefonszámát közöljük.

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a szerviztől, az adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

2. Az adattovábbítás jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

  

Adatfeldolgozás

1. Az Info tv. 10. §-a szerint.

2. Az Info tv. 20. § (1) bekezdése alapján a weboldal adatfeldolgozási tevékenységére vonatkozó információk:

a) az adatgyűjtés ténye: Az érintett által a weboldalon megadott valamennyi személyes adat.

b) az érintettek köre: A szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett felhasználó.

c) az adatgyűjtés célja: a weboldal teljes körű használata, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése.

d) az adatkezelés időtartama: A regisztráció törlésével azonnal törli az adatfeldolgozó a személyes adatokat. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatfeldolgozó munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatfeldolgozók adatai:

 • PUBA MEDIA Korlátolt Felelősségű Társaság

8900 Zalaegerszeg, Liget utca 31.

Cégjegyzékszám: 20-09-074809

Adószám: 10832099-2-20

Tel.: +36 30 990 7719

 • WAWONA INTERNET Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

7621 Pécs, Zrínyi Miklós út 6.

Cégjegyzékszám: 02-09-070665  

Adószám: 13696164-2-02

Tel./Fax: +36 72 227-718

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását e-mail útján az [javascript protected email address] e-mail címen tudja az érintett kezdeményezni.

2. Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

Adatbiztonság

Az Info tv. 7. §-a szerint

 

Az érintettek jogai

Az Info tv. 14-19. §-ai szerint.

 

Jogorvoslat

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) jogszabályokban meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a felhasználó a szolgáltató döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel.: +36 1 391-1400; Fax: +36 1 391-1410

e-mail: [javascript protected email address]

 

Bírósági jogérvényesítés és kártérítés

Az Info tv. 22-23. §-ai szerint.

 

A tájékoztató elkészítése során figyelembe vett jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
×
×