Elromlott az autója?
Szervizt keres?
Segítünk választani!

ÁSZF

SZERVIZEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

Érvényes 2015. október 12-tőlE dokumentum a PUBA MÉDIA Kft. és a vele Szerződést (meghatározást lásd 9.1 pontban) kötött Szervizek közötti jogviszony általános szerződési feltételeit tartalmazza. A Szervizekkel kötött Szerződésben (teljes nevén: Együttműködési Szerződés) meghatározott nagy kezdőbetűs kifejezések jelen Szerviz ÁSZF-ben is hasonlóképpen jelennek meg és hasonló jelentéssel bírnak.

0. Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések:

0.1 Jelen Szerviz ÁSZF Szerződéskötéssel összefüggő rendelkezései a PUBA szervizközvetítő rendszer előzetes regisztrációs és bevezetési időszakában a Szervizekkel kötendő Szerződések megkötéséig nem lépnek hatályba. Minden további rendelkezés hatályosnak tekinthető azzal, hogy a Szolgáltató által nyújtott szervizközvetítő szolgáltatás ingyenes, vagyis a Szolgáltatási díjak minden eleme 0 Ft. A weboldalon a Szerviz statisztika és/vagy havidíj menüpontjában megjelenő díjtételek tájékoztató adatnak tekintendőek.

0.2. A Szolgáltató legkésőbb a rendszer bevezetési időszakának végéig gondoskodik a regisztrált Szervizekkel történő szerződéskötésről.

0.3. Az előzetes regisztrációs időszak végéről, egyben a bevezetési időszak kezdetéről, vagyis a rendszer éles indulásáról a Szolgáltató a Szervizt rendszerüzenet formájában tájékoztatja.

0.4. A szervizek előzetes regisztrációs időszakában a felhasználói regisztráció, illetve a szerviz szolgáltatásokra történő időpontfoglalás még nem lehetséges. Az ezt követő bevezetési időszakban a rendszer teljes funkcionalitással működik.

1. Regisztráció és belépés

1.1 A Szerviz regisztrációja és adatmódosítása során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség az Adatbázisba. A Szolgáltató az Adatbázisba történő regisztrációját és az adatmódosítást csak akkor fogadja el, ha a Szerviz valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzítette.

1.2 A Szolgáltató javasolja, hogy a Szerviz rendszeresen módosítsa az Adatbázisba történő belépéshez használt jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. Amennyiben a Szerviz jelszavát elfelejti vagy elveszíti, felkérésre a Szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címre történő megküldéssel új jelszót bocsát a rendelkezésre. Az új jelszót az első belépést követően javasolt módosítani.

1.3 A Szerviz a regisztráció során megadott személyes adatait módosíthatja. A Szerviz köteles a személyes adataiban bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 (nyolc) napon belül tájékoztatni és adatait az Adatbázisban frissíteni. A személyes adatok körébe tartozik szerviz adatlapjának részét képező Vállalkozási adatok (a leírás kivételével), valamint a Felhasználói adatok (a jelszó kivételével).

2. A Szolgáltató kötelezettségei és felelőssége

2.1 Szolgáltató vállalja, hogy az Adatbázisban a Felhasználók számára megjeleníti a Szerviz adatait a telefonszám és az email cím kivételével, valamint továbbítja a Szerviznek a Weboldalon keresztül beérkező felhasználói megrendeléseket. Az SOS és mobil szolgáltatások esetében a Szolgáltató a Szerviz telefonszámát is megjeleníti a Felhasználók számára. A Szolgáltató külön megrendelés és megállapodás szerint vállalja a Szerviz által megadott adatok feltöltését.

2.2 A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztrációhoz szükséges adatok és iratok kézhezvételét követő legkésőbb 3 munkanapon belül elvégzi a Szerviz regisztrációját és megjelenítését az Adatbázisban és a Weboldalon.

2.3 A Szolgáltató vállalja, hogy adatfrissítés céljából jelszóval védett adminisztrációs felületet (Adatlap) biztosít a Szerviz számára a Weboldalon, ahol a Szerviz saját maga végezheti el az általa szükségesnek tartott változtatásokat.

2.4 A Szolgáltató vállalja, hogy a Weboldal útján a Szerviz részére érkezett foglalásokat eljuttatja Szervizhez a Szerviz foglalási naptárán történő megjelenítéssel. Ezen adattovábbításon túl a Szolgáltató nem vesz részt a Szerviz és annak ügyfele közötti üzleti folyamatban, azonban minőségellenőrzési rendszerén keresztül jogosult felügyelni a megkeresések, foglalások, árak szerződéses teljesítését. Amennyiben a Szolgáltató a Szerviz részéről hibás, vagy valótlan teljesítést észlel, a Szolgáltató jogosult a Szervizt figyelmeztetni és felhívni a szerződésszerű teljesítésre, illetve visszatérő esetben kizárni a rendszerből.

2.5 A Szolgáltató biztosítja a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges szellemi és technikai erőforrásokat. A Szolgáltató a Szerződés teljesítéséhez jogosult a Szerviz külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül alvállalkozót/teljesítési segédet igénybe venni.

2.6 A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, adatvesztésért vagy bármiféle kárért, amelyeket a Weboldal meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okoz. A Szerviz tudomásul veszi és elfogadja, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és/vagy az Weboldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes. Ilyenkor azonban a Szolgáltató minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időkorlátot nem vállal a helyreállítás tekintetében.

2.7 A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal felelősséget az információ (adat) késéséért, pontosságáért vagy elveszéséért. A Weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások és/vagy a Weboldal azonnal esedékes, vagy előre nem várt helyzetből esedékes karbantartása érdekében a szolgáltatásokat szüneteltetni vagy korlátozni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. Az előre tervezhető szolgáltatás szüneteltetés, illetve korlátozásról a Szolgáltató rendszerüzenetben tájékoztatja a Szervizt. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásokat és/vagy a Weboldalt szükség szerint, időről időre továbbfejlessze, átalakítsa vagy módosítsa.

2.8 A Szolgáltató csak a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott kárért felel. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldalon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, és szolgáltatásokkal kapcsolatban, így különösen a harmadik személyektől beszerzett információk, tartalmak, szolgáltatások tekintetében. A szolgáltatást a Szerviz kizárólag saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatások és/vagy a Weboldal használatával kapcsolatban a Szerviz számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért vagy adatvesztésért.

3. Szerviz kötelezettségei és felelőssége

3.1 A Szerviz köteles a Szolgáltató részére határidőben megfizetni az adott Szerződéshez kapcsolódó mindenkor hatályos Szolgáltatási díjakban meghatározott jutalékokat és díjakat, ideértve az esetlegesen alkalmazandó adókat vagy más, az alábbi 4.09 pont alapján felszámított fizetési kötelezettséget is.

3.2 A Szerviz felelős az Adatbázisban feltüntetett adatai és az általa megadott összes információ valóságtartalmáért és teljességéért és szavatolja, hogy a Szerződésben és az Adatbázisban feltüntetett adatok helyesek és teljesek. A megadott adatokkal és információval kapcsolatos, harmadik személy által támasztott minden igény (kötelezettség, költség) a Szervizt terheli.

3.3 A Szerviz kötelezettsége a szabad időpontjainak és szolgáltatási díjainak naprakész kezelése; a Szerviz köteles a Szolgáltató által a Szerződés alapján közvetített foglalásokat fogadni az előre megadott (szabad időpont és szolgáltatási díj) feltételekkel.

3.4 Ha valamilyen elháríthatatlan körülmény (pl. munkaképtelenséget okozó betegség, áramszünet, a foglalással érintett járműhöz kapcsolódó szolgáltatás ellátásához szükséges kompetencia, vagy eszköz hiánya stb.) miatt a Szerviz nem tudja biztosítani az időpontot, köteles időpontot foglaló felhasználót a foglalási naptár „Visszautasít” funkciójával, valamint a „Szerviz megjegyzése” felületen szöveges indokolással időben értesíteni. Ellenkező esetben a Szolgáltató számára az eredeti foglalás teljesült foglalásnak tekintendő, ami után a Szerviz díj fizetésére köteles a Szerződés szerint.

3.5 A Szerviz köteles legalább 1 db Egyidejű ügyfélkapacitást (1 beállóhely) biztosítani és azon legalább 1 db szolgáltatásnak lefoglalható rendelési időpontot, és ehhez kapcsolódó nyitvatartási időt biztosítani a Weboldalon keresztül.

3.6 Amennyiben a felhasználó a foglalt időpontban nem jelenik meg, a Szerviz jogosult a foglalási naptárán az adott foglalást „nem jelent meg” kategóriára állítani. Az érintett foglaláshoz kapcsolódóan a Szolgáltató nem számol fel díjat. A Szolgáltató a „nem jelent meg” státusz valódiságtartalmát az érintett felhasználónál ellenőrzi, annak megsértése esetén a Szerviz tekintetében a 2.4. pont szerint jár el.

3.7 Szerviz kötelezettséget vállal arra, hogy az adataiban történt változásokat az Adatbázisban három napon belül frissíti a rendelkezésére bocsátott adminisztrációs felületen. Az adatközlés elmulasztásából eredő felelősség a Szervizt terheli.

3.8 Szerviz köteles folyamatosan együttműködni (pl. a saját számítógépes rendszerét karbantartani) a Szolgáltatóval a Szolgáltató Szerződés szerinti szolgáltatásainak teljesítése és a Szerződés céljainak megvalósítása során. Szerviz egyebekben is úgy köteles eljárni, hogy ne sértse a Szolgáltató jogos gazdasági érdekeit, a Szolgáltató, továbbá annak vezető tisztségviselőinek, alkalmazottainak vagy tulajdonosainak hírnevét ne csorbítsa, tevékenységüket, üzleti lehetőségeit ne nehezítse, akadályozza. 

3.9 A Szolgáltató ingyenes lehetőséget biztosít a Szerviz számára, hogy a foglalási naptárát az offline foglalásainak kezeléséhez is használja.

3.10 A Szerviz vállalja, hogy a Szerződés (ideértve az előzetes regisztrációs és a bevezetési időszakot is) hatálya alatt, valamint az annak megszűnését követő 2 (két) évig a PUBA szervizközvető rendszerrel és www.puba.hu Weboldallal azonos, vagy alapvetően hasonló rendszert, weboldalt, valamint az azok által nyújtott szolgáltatások vagy azokhoz alapvetően hasonló szolgáltatások nyújtását biztosító rendszert, weboldalt nem készít, nem készíttet, abban nem működik közre közvetve vagy közvetlenül sem a Szerviz, sem pedig a Szerviz közeli hozzátartozója vagy kapcsolt vállalkozása, közvetlen vagy közvetett tulajdonlási kapcsolatban álló személy és ilyen személy részvényese, tagja vagy vezető tisztségviselője, illetve ezen részvényesek/tagok/vezető tisztségviselők közeli hozzátartozói és az általuk tulajdonolt vagy vezető tisztségviselői minőségben vezetett társaságok. A Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen versenytilalmi megállapodás megszegése esetén a Szerviz köteles 2000000 Ft, azaz kettőmillió forint kötbért fizetni a Szolgáltató részére és teljes körűen megtéríteni a Szolgáltató minden kárát a kötbér összegét meghaladóan is. A Felek által a Szerződésben meghatározott szolgáltatási díj(ak) a fenti versenytilalmi megállapodás figyelembe vételével lett(ek) meghatározva, és a Felek szerint az így meghatározott díjak összességükben megfelelő kompenzációt nyújtanak a Szerviz számára a versenytilalmi megállapodás elvállalásáért és teljesítéséért. 

3.11 Szerviz tudomásul veszi, és kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Szerviz által részére átadott adatokat, beleértve a személyes adatokat is, az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

4. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek

4.1 Árak – Szolgáltatási díjak

A Szolgáltatási díjak tartalmazzák a Szolgáltatótól megrendelt szolgáltatások adott Szerviz tekintetében alkalmazandó ellenszolgáltatásának elemeit. A Szolgáltató a Szerződés részét képező Szolgáltatási díjak szerinti szolgáltatásainak díját/díjait jogosult egyoldalúan módosítani a következők szerint:

4.1.1 a Szolgáltató a módosított (továbbiakban az új) Szolgáltatási díjakat köteles e-mail útján közölni a Szervizzel az új Szolgáltatási díjak hatályba lépését legalább 30 (harminc) nappal megelőzően;

4.1.2 amennyiben az új Szolgáltatási díjak a Szerviz által a közléskor igénybe vett szolgáltatások tekintetében megemelt díjtételeket tartalmaznak (de ide nem értve az alkalmazandó általános forgalmi adó módosulásából vagy hasonló adó, vagy a szolgáltatásra, a Szolgáltatóra vagy ezek tekintetében kivetett egyéb elnevezéssel illetett fizetési kötelezettségből vagy ennek áthárításából fakadó árváltozást), a Szerviz a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül jogosult e-mail útján visszautasítani az árváltozást;

4.1.3 ha a Szerviz az árváltozást a 4.1.2 pont szerint nem utasítja vissza, az új Szolgáltatási díjak alkalmazandóak a jelen Szerződésre az új Szolgáltatási díjakban jelzett időponttól;

4.1.4 ha a Szerviz az árváltozást a 4.1.2 pont szerint visszautasítja, az új Szolgáltatási díjak nem válik a Szerződés részévé, ugyanakkor a Szolgáltató jogosult a Szerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel írásban megszüntetni.

4.2 A Szolgáltató a Szerviz részére az SOS és mobilszolgáltatások kivételével a közvetített szolgáltatások után számít fel díjat a Szolgáltatási díjakban meghatározott mértékben. Az SOS és mobilszolgáltatások kivételével ez minden szolgáltatás esetében a közvetített szolgáltatás árának Szolgáltatási díjakban meghatározott %-os arányát (jutalék) jelenti. Az SOS és mobilszolgáltatások esetében a Szolgáltató a Szolgáltatási díjakban meghatározott havi alapdíjat számítja fel szolgáltatásonként.

4.3 A Szolgáltató a Szerviz részére igény, illetve megrendelés esetén marketing többletszolgáltatást (listázás első helyeken, vagy főoldali megjelenés első helyeken) biztosíthat a Szolgáltatási díjakban meghatározott áron.

4.4 A számlázás utólag, havonkénti gyakorisággal, a tárgyhavi teljesítést követő hónapban történik.

4.5 Szolgáltató részére havi elszámolás mellett átutalással, a tárgyhót követő hónapban 8 (nyolc) napos fizetési határidővel kiállított számla ellenében szükséges a szolgáltatás díjakat megtéríteni. A Szolgáltató legkésőbb a tárgyhót követő hónap 2. (második) napjáig email üzenetben adatáttekintésre hívja fel a Szerviz figyelmét a Statisztika menüpontban lekérdezhető kimutatásban, amely a részére a kiállítandó számla alapját képezi. A Statisztika menüpontban intervallum szűrés alapján a Weboldalon keresztül a tárgyhóban eszközölt foglalásokat és kapcsolódó jutalékokat lehet áttekinteni. A Szolgáltató egyben felhívja a Szerviz figyelmét a „nem jelent meg” státusz alkalmazásáról arra, az esetre, ha valamely foglalt időpontban a Felhasználó nem jelent meg. Ennek határideje a tárgyhót követő 5. nap vége. A Szolgáltató szolgáltatási díjat csak a megvalósult foglalások után számít fel, kivéve a 3.4 pont szerinti esetet.

4.6 A „nem jelent meg” kategória Szerviz által történő beállításának tárgyhót követő 5. nap végéig történő elmaradása esetén a Felek által kölcsönösen elfogadottan a tárgyhót követő 5. nap végén aktuális statisztikában foglaltak képezik a számlázás alapját. A Szerviz által emelt kifogás esetén, ha a kifogást a Szolgáltató nem fogadja el, a kimutatásnak a kifogással nem érintett tételei szintén elfogadottnak minősülnek. A kifogás csak akkor minősül a jelen Szerződés szerinti kifogásnak, ha azt a Szerviz egyidejűleg érdemi indoklással alátámasztotta.

4.7 Alapdíjas szolgáltatások esetében, amennyiben a Szerződés az abban meghatározott hónap, vagy évforduló előtt szűnik meg, a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatási díj, vagy annak időarányos része visszafizetésére, illetve - ha az még nem került megfizetésre - a szolgáltatási díjra továbbra is jogosult.

4.8 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy (adott esetben egyedi) szolgáltatásait egyedi megállapodások szerint (csomagár, mennyiségi kedvezmény, stb.) különböző díjért, áron/árakon, feltételekkel is hozzáférhetővé tegye, amelyek részleteit a Szolgáltatási díjak tartalmazzák.

4.9 A szolgáltatás díja után a Szolgáltató a mindenkori jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adót és, ha alkalmazandó a Szolgáltató tekintetében, akkor további egyéb adót és bármilyen elnevezés alatt kivetett más fizetési kötelezettséget számol fel (háríthat tovább). Ezen további felszámítás és továbbhárítás nem igényel külön értesítést és elfogadást a Szerviz részéről, de a Szolgáltató a kiállított számlán külön feltünteti ezen tételeket.

4.10 A Szerviz késedelmes fizetése esetén Szolgáltatónak jogában áll a megrendelést nem elfogadottnak tekinteni, a szolgáltatást szüneteltetni. Amennyiben a Szerviz a jelen Szerződés szerinti bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, köteles a késedelembe esés időpontjától külön fizetési felszólítás nélkül is a mindenkori jegybanki alapkamat 5 (öt) százalékponttal növelt összegével megegyező mértékű késedelmi kamatot fizetni a Szolgáltató részére.

5 Titokvédelem

5.1 A Szerviz a Szerződés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja azokat az információkat, amelyekre a Szolgáltatónak a Szerződés teljesítése során szüksége lehet. Ilyen információ minden olyan adat, ár, szolgáltatás leírás, kommunikációs anyag, számítógépes adatállomány, amely a megbízás teljesítése szempontjából lényeges lehet.

5.2 A Felek kötelesek az Szerződést, a Szolgáltatási díjakat és a Szerződés teljesítése során a birtokukba került minden, nyilvánosan hozzá nem férhető információt, know-how-t, adatot, dokumentumot, a másik félre, eljárási rendjére, üzleti folyamataira, ügyeire vonatkozó információt („Bizalmas Információ”) bizalmasan (üzleti titokként vagy egyébként titokként) kezelni (még akkor is, ha a Bizalmas Információ nincs ilyenként külön megjelölve). A Bizalmas Információt megkapó Fél a Bizalmas Információt átadó Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül a Bizalmas Információt nem teheti hozzáférhetővé harmadik személy számára és csak a Szerződés teljesítése által indokolt mértékben és esetben használja fel. Kivételt képez, ha a Szolgáltató finanszírozásához, vagy benne történő (közvetlen vagy közvetett) tulajdonszerzéshez, illetve a Szolgáltató üzletágának vagy jelentős eszközeinek értékesítése érdekében a Szolgáltató szerint szükséges, akkor a potenciális finanszírozó/tulajdonos/vevő és ezek bármelyikének tanácsadói – titoktartási szerződés megkötése után – a tranzakció lebonyolításához/cégátvilágításhoz szükséges mértékig korlátázott hozzáférést nyerhet a Bizalmas Információkhoz, illetve személyes adatokhoz is.

6 Szellemi alkotások (IP jogok) 

6.1 A Szerviz tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Weboldallal, az Adatbázissal és az ezeken keresztül működtetett foglalási rendszerrel kapcsolatos valamennyi jog a Szolgáltatót illeti, amely ezen jogokkal szabadon rendelkezhet.

7. Személyes adatok védelme

7.1 A Szolgáltató jogosult a Szerződés megkötésével és a teljesítésével összefüggésben a birtokába kerülő személyes adatokat kezelni (tárolni, feldolgozni és a Szerződés teljesítéséhez felhasználni). A Szerviz elfogadja, hogy a Szolgáltató a személyes és egyéb adatokat a szolgáltatások minőségének fejlesztése, a Szerviz érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltató szolgáltatásai nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából kezeli és felhasználja.

7.2 A Szolgáltató különösen jogosult

7.2.1 amennyiben erre jogszabály vagy bírósági/hatósági határozat kötelezi, az adatokat bíróságnak vagy hatóságoknak kiadni;

7.2.2 a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat személyhez nem kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni;

7.2.3 a személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni

7.2.4 az 5.2 pontban hivatkozott finanszírozási/tranzakciós okból, módon és mértékig személyes adatokhoz való korlátozott és ésszerűen szükséges hozzáférést is biztosítani a potenciális finanszírozónak/befektetőnek (illetve ezek tanácsadóinak),

7.2.5 Szerviz részére hírlevelet küldeni, amennyiben a Szolgáltató az ehhez szükséges megfelelő hozzájárulás birtokában van,

7.3 Egyebekben a Szolgáltató a Weboldalon fellelhető Adatkezelési tájékoztató előírásai irányadóak

8 A Szerződés időtartama, annak megszűntetése

A Szerződést a benne meghatározott határozatlan, vagy fix időtartamon belül (ideértve a meghosszabbodott időtartamot is) kizárólag az alábbi esetekben lehet megszűntetni.

8.1 A Szerviz felmondhatja a Szerződést:

8.1.1 A Szerviz ÁSZF 9.2 pontja alapján;

8.1.2 A Szerviz ÁSZF 9.4 pontja alapján;

8.1.3 A Szolgáltató a Szerződés szerinti lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte és a szerződésszegést írásbeli felhívásban adott 30 (harminc) napos határidőn belül sem hárította el.

8.1.4 A Szerviz a Szerződést 30 napos felmondási határidővel felmondhatja az ilyen tartalmú nyilatkozatával.

8.2 A Szolgáltató felmondhatja a Szerződést:

8.2.1 A Szerviz ÁSZF 4.1 pontja alapján;

8.2.2 A Szerviz a Szerződés szerinti lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte és a szerződésszegést írásbeli felhívásban adott 30 (harminc) napos határidőn belül sem hárította el.

8.2.3 A Szolgáltató a Szerződést a szerződés, illetve az ÁSZF megszegése esetén azonnal, egyéb esetben 30 napos felmondási határidővel felmondhatja az ilyen tartalmú nyilatkozatával30 napos felmondási határidővel felmondhatja az ilyen tartalmú nyilatkozatával. 

Lényeges kötelezettség súlyos megszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Szerviz a 3-4. pont szerinti bármely kötelezettségének nem tesz eleget.

9 Vegyes rendelkezések

9.1 Jelen Szerviz ÁSZF valamennyi, a PUBA MEDIA Kft. által a Szervizekkel kötött Szerződés (teljes elnevezéssel Együttműködési Szerződés) elnevezésű, alapvetően a PUBA MEDIA Kft. szolgáltatásaira vonatkozó szerződés (ideértve a továbbiakban annak esetleges módosításait is) elválaszthatatlan részét képezi. A Felek közötti jogviszonyban elsősorban a Szerződés szövegét kell figyelembe venni, másodsorban pedig a Szerviz ÁSZF és a Szolgáltatási díjak rendelkezéseit. Amennyiben a Szerződés és a Szerviz ÁSZF rendelkezései között ellentmondás állna fenn, akkor a Szerződés rendelkezését kell alkalmazni.

9.2 A Szerviz ÁSZF-et a Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja, azzal, hogy a Szervizzel szemben csak a Szerviz részére a változások tényéről és rövid összefoglalásáról – a Szerződésben megadott (vagy később, a Szolgáltatóval megfelelően közölt újabb) email címre – küldött (amely értesítési módok bármelyike megfelelő) értesítés napja utáni nyolcadik naptári napon válik hatályossá; amennyiben a változások a Szerviz lényeges jogos érdekeit jelentősen sértik, akkor a Szerviz a Szerződést 30 (harminc) napos határidővel felmondhatja, úgy, hogy a változások vele szemben addig sem válnak hatályossá. Nem számít módosításnak és értesítés sem szükséges, ha a Szerviz ÁSZF szövegének változására mindössze elírás, helytelen hivatkozás vagy hasonló kijavítás miatt kerül sor. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási díjak díjtételeit egyoldalúan módosítani, azzal, hogy ilyen esetben a fenti 4.1 pont alapján köteles eljárni.

9.3 A Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató jogosult a Szerviz további külön beleegyezése vagy jóváhagyása nélkül (illetve úgy kell, tekinteni, hogy a Szerviz e beleegyezést vagy hozzájárulást megfelelően megadta) a regisztrált Szerviz állományát (vagyis a Szolgáltató és a Szervizek között fennálló, a Szerződésekből fakadó jogviszonyokat) az internetes szolgáltatások piacán működő személyre átruházni, amely személy a Szerződés feltételeit maradéktalanul elfogadja és ezáltal a jogviszonyba félként, mint új Szolgáltató belép.

9.4 A 9.3 pontban szabályozott esetben a Szolgáltató személyének változásáról Szerviz értesítést kap és az értesítés megérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül jogosulttá válik a Szerződés - 30 (harminc) napos határidővel történő - felmondására. Ha azonban az értesítés megérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül nem nyilatkozik, akkor úgy kell tekinteni, mint aki az új Szolgáltatóval létrejövő jogviszonyba Félként belépett és a Szervizzel szemben a Szerződés és a Szerviz ÁSZF ezen új Szolgáltató tekintetében is hatályosak.

9.5 A Szerződést (de ide nem értve a Szerviz ÁSZF-et és a Szolgáltatási díjakat, amelyek tekintetében a fenti 9.2 pont alkalmazandó) a Felek kizárólag írásban, mindkét Fél cégszerű aláírásával módosíthatják.

9.6 A Felek egymás részére értesítést, közlést, jognyilatkozatot, tájékoztatást, felszólítást („Értesítés”) írásbeli formában, ajánlott és tértivevényes levélben, vagy e-mailben küldhetnek a Szerződésben meghatározott személyek részére címezve, a Szerződésben megadott címre, vagy e-mail-címre.

9.7 A jelen Szerződésre a mindenkor hatályos magyar jog alkalmazandó. A Szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita eldöntésére a magyar rendes bíróságoknak van kizárólagos joghatósága és illetékessége.

×
×